Stadgar

Stadgar SeniorNet Örebro

Antagna vid föreningens årsmöte 2021-04-27.

 

§ 1 Namn

Föreningen är ideell och ingår i riksorganisationen SeniorNet Sweden. Föreningen heter SeniorNet Örebro (SNÖ) organisationsnummer 802440-5790 är ideologiskt och partipolitiskt obunden. Styrelsen har sitt säte i Örebro.

§ 2 Ändamål

Föreningen skall främja seniorers användning av datorer, plattor och mobiler och ge kunskap om de möjligheter till informationstjänster som går att få via webben/nätet. I första hand vänder sig föreningen till personer boende i Örebro län.

§ 3 Verksamhet

SNÖ skall arbeta enligt följande:

 • Uppmuntra till ett brett deltagande i föreningen
 • Seniorer skall uppmuntras och ges tillfälle att prova på och utveckla användandet av datorer, plattor och mobiler
 • Medlemmarna skall ges tillfälle att öva sig att använda de möjligheter som informationstekniken ger
 • Underlätta för medlemmarna att få utbildning till en rimlig kostnad
 • Stimulera till samverkan med motsvarande föreningar i Sverige och utlandet

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen förutsätter medlemskap i SNÖ och att fastställd årsavgift till föreningen erläggs. Medlem som motarbetar föreningens stadgar och beslut kan komma att uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen efter att medlem fått tillfälle att yttra sig.

Om föreningens årsmöte beslutat om en särskild avgift krävs dessutom att denna är erlagd.

Medlem, som uteslutits eller utträtt ur föreningen, har inte rätt till tillgångar i föreningen.

Juridisk person kan antas som stödjande medlem.

§ 5 Ordinarie årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och sätt som styrelsen bestämmer.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötet öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att med ordförande justera årsmötesprotokollet
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Revisorns berättelse
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Presentation och beslut av verksamhetsplan
 13. Presentation och beslut av budget
 14. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar.
 15. Beslut om styrelsen bestående av fem ordinarie ledamöter och två ersättare
 16. Val av ordförande på 1 år
 17. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 18. Val av revisor och ersättare
 19. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande
 20. Anmälda övriga frågor
 21. Mötet avslutas

Beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. minst hälften av de närvarande skall stödja beslutet. Vid lika röstetal gäller ordförandens uppfattning.

På årsmöten har varje närvarande medlem en röst.

Varje medlem kan genom fullmakt företräda en (1) icke närvarande medlem.

Medlem som önskar ta upp viss fråga vid årsmötet skall meddela detta senast fyra veckor före årsmötet

§ 6 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det.

Den som begär extra föreningsmöte skall ange vilka frågor, som extra föreningsmötet föreslås behandla.

 § 7 Styrelsen och dess uppgifter

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsens uppgifter:

 • Till årsmötet presentera årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport samt verksamhetsplan.
 • Upprätta budget för nästkommande år.
 • Bistå och övervaka projekt som drivs av föreningen (om så krävs inkalla experter till hjälp).
 • Handlägga medlemsfrågor.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.

§ 8 Mandattid

Ordförande utses för ett år med möjlighet till omval. Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år med möjlighet till omval och på sådant sätt att mandattiden utgår för hälften av dem vartannat år och för den andra hälften mellanliggande år.

§ 9 Styrelsesammanträden

Ordföranden skall kalla till sammanträde minst sex gånger per år samt när minst tre av styrelsens ledamöter begärt det. Sammanträde kan ske digitalt.

Beslut kan fattas om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid varje sammanträde skrivs protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 10 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Innan 15:e mars skall styrelsen till revisorn lämna verksamhetsberättelse, inklusive resultaträkning, balansräkning och övriga redovisningshandlingar.

§ 11 Firmateckning

Styrelsens ordförande samt kassör har rätt att teckna föreningens firma var för sig.

§ 12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar görs genom beslut som fattas på ett årsmöte med tvåtredjedelsmajoritet eller genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§ 13 Upplösning av föreningen

För att upplösa föreningen krävs två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Båda besluten måste fattas med minst ¾ majoritet av närvarande medlemmar.

Vid upplösningen skall årsmötet besluta om hur föreningens tillgångar skall fördelas.

§ 14 Stadgar

Ovanstående stadgar är antagna vid föreningens årsmöte 2021-04-27.

 

Bilaga till SNÖs stadgar 2019-03-26

Resepolicy

SNÖ är en ideell förening. Den som är kallad till möten, arrangemang och fullgör överenskomna uppdrag för föreningen eller formellt representerar SNÖ kan begära reseersättning.

Buss/tåg

Utlägg för buss- och tågkostnad ersätts.

Bil

Samåkning ska eftersträvas. Körda mil ersätts enligt skatteverkets regler för skattefri milersättning.

Parkeringsavgift

Utlägg för parkeringsavgift ersätts.

 

Uppdaterad 210729/pt