Stadgar för föreningen SeniorNet Örebro

2008-01-27

§ 1 Namn

Föreningen är ideell och ingår i SeniorNet Sweden. Den heter SeniorNet Örebro. Styrelsen har sitt säte i Örebro. Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningen skall främja seniorers användning av datorer och ge kunskap om de möjligheter till informationstjänster som går att få via nätet. I första hand vänder sig föreningen till personer boende i Örebro län.

§ 3 Verksamhet

SeniorNet Örebro skall arbeta för följande:

 • Uppmuntra till ett brett deltagande i föreningen
 • Äldre personer skall ges tillfälle att prova på och utveckla användandet av datorer
 • Ge medlemmar inköpsråd vid anskaffning av datautrustning
 • Medlemmarna skall ges tillfälle att öva sig att använda de möjligheter som informationstekniken ger
 • Underlätta för medlemmarna att få utbildning till så lågt pris som möjligt
 • Stimulera till samverkan med motsvarande föreningar i Sverige och utlandet

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen förutsätter medlemskap i SeniorNet Sweden och att fastställd årsavgift till föreningen erläggs. Dessutom krävs en bekräftad anmälan till SeniorNet Örebro. Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses har utträtt ur föreningen.

Om föreningens årsmöte beslutat om en särskild avgift krävs dessutom att denna är erlagd.

Medlem, som motarbetar föreningen eller vägrar följa dess stadgar och beslut, kan varnas eller uteslutas. Beslut om varning eller uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning kan fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle yttra sig.

Medlem, som uteslutits eller utträtt ur föreningen, har inte rätt till tillgångar i föreningen.

Juridisk person kan antas som stödjande medlem.

§ 5 Ordinarie årsmöte

Medlemmarna skall kallas till föreningens årsmöte skriftligen och minst fyra veckor före mötet, som skall äga rum före april månads utgång. Efter överenskommelse med medlem kan kallelse i stället ske med elektronisk post. Kallelse ska publiceras på föreningens hemsida.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om avgifter till föreningen och budget för det nya verksamhetsåret
 11. Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande
 16. Övriga ärenden. Medlem som önskar ta upp viss fråga vid årsmötet skall meddela detta senast fyra veckor före årsmötet
 17. Mötet avslutas

Beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. minst hälften av de närvarande skall stödja beslutet. Vid lika röstetal gäller ordförandens uppfattning.

På årsmöten har varje närvarande medlem en röst.

Varje medlem kan genom fullmakt företräda en (1) icke närvarande medlem.

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det.

Den som begär extra årsmöte skall ange vilka frågor, som extramötet föreslås behandla.

§ 7 Styrelsen och dess uppgifter

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsens uppgifter:

 • Upprätta budget
 • Till årsmötet framlägga årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse inklusive balans- och resultaträkningar
 • Bistå och övervaka de projekt som drivs av föreningen. Om så krävs inkalla experter till hjälp.
 • Föreslå årsavgift för påföljande år
 • Handlägga medlemsfrågor.

§ 8 Mandattid

Ordförande utses för ett år med möjlighet till omval. Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år med möjlighet till omval och på sådant sätt att mandattiden utgår för hälften av dem vartannat år och för den andra hälften mellanliggande år.

§ 9 Styrelsesammanträden

Ordföranden skall kalla till sammanträde minst två gånger per år samt när minst tre av styrelsens ledamöter begärt det.

Beslut kan fattas om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid varje sammanträde skrivs protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 10 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Före februari månads utgång skall styrelsen till revisorn lämna verksamhetsberättelse, inklusive resultaträkning, balansräkning och övriga redovisningshandlingar.

§ 11 Firmateckning

Styrelsens ordförande samt kassör har rätt att teckna föreningens firma var för sig.

§ 12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar görs genom beslut som fattas på ett årsmöte med tvåtredjedelsmajoritet eller genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§ 13 Upplösning av föreningen

För att upplösa föreningen krävs två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Båda besluten måste fattas med minst ¾ majoritet av närvarande medlemmar.

Vid upplösningen skall årsmötet besluta om hur föreningens tillgångar skall fördelas.

§ 14 Stadgar

Stadgarna är antagna vid föreningens årsmöte 2008-03-03.

 

Bilaga till SeniorNet Örebros stadgar 2019-03-26

 Resepolicy

SeniorNet Örebro är en ideell förening. Den som är kallad till möten, arrangemang och fullgör överenskomna uppdrag för föreningen eller formellt representerar SeniorNet Örebro kan begära reseersättning.

Buss

Utlägg för busskostnad ersätts.

Bil

Samåkning ska eftersträvas. Körda mil ersätts enligt skatteverkets regler för skattefri milersättning.

Parkeringsavgift

Utlägg för parkeringsavgift ersätts.